Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej

Skład wybrany na Kongresie 20-05-2023

Dariusz Wieczorek Przewodniczący
Krzysztof Czeszejko-Sochacki Wiceprzewodniczący
Edward Gwoźdź  
Jacek Kozłowski Sekretarz
Piotr Michalak Wiceprzewodniczący
Ireneusz Nalazek  
Andrzej Orecki  
Marek Różycki Skarbnik
Zbigniew Stąsiek  
Stefan Sterc  
Jerzy Woźniak Wiceprzewodniczący

 

 

Statut § 21

 1. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej jest organem wykonawczym, kierującym bieżącą działalnością
  Stowarzyszenia.
 2. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej składa się z przewodniczącego Stowarzyszenia oraz od sześciu
  do dziesięciu członków.
 3. Na swym pierwszym posiedzeniu, Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej wybiera ze swego grona Sekretarza, Skarbnika i od dwóch do trzech wiceprzewodniczących.

Statut § 22
Do kompetencji Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej należy:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2) Zwoływanie Kongresu Krajowego i Rady Naczelnej.
3) Wykonywanie uchwał Kongresu Krajowego i Rady Naczelnej.
4) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Kongresu Krajowego i Rady Naczelnej,
5) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
6) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia. ( dotyczy zobowiązań najmu, czy zmiany siedziby)
7) Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji.
8) Składanie Kongresowi Krajowemu i Radzie Naczelnej sprawozdań ze swojej działalności.
9) Inne sprawy, określone w Statucie.

Statut § 23

 1. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący
  Stowarzyszenia, a w wypadku jego nieobecności inny członek Komitetu Wykonawczego Rady
  Naczelnej, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnych Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej.
 2. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej jest prawomocne, jeżeli wszyscy Członkowie Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej zostali powiadomieni o posiedzeniu i bierze w nim udział co najmniej połowa jego członków.
 3. Decyzje Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia.

 

Statut § 19

 1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Kongresami.
 2. Rada Naczelna jest organem reprezentującym wszystkie Okręgi Stowarzyszenia.
 3. Radę Naczelną tworzą:
  1) Przewodniczący Stowarzyszenia,
  2) Członkowie Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej,
  3) przewodniczący Rad Okręgowych Stowarzyszenia,
  4) od 1 do 2 członków Stowarzyszenia wskazanych przez Komitety Wykonawcze Rad Okręgowych,
 4. Pracami Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący Stowarzyszenia, a w wypadku jego nieobecności inna osoba, zgodnie z Regulaminem Rady Naczelnej.

UWAGA: Rada Naczelna do czasu zmiany statutu na Kongresie 04-07-2020 była wybierana personalnie na Zwyczajnym Kongresie Stowarzyszenia Ordynacka. Po zmianie statutu Rada Naczelna jest organem przedstawicielskim zgodnie z § 1 9 p.2 ip.3 Statutu . Zmienił się charakter prawny, tj. poprzednia Rada Naczelna straciła swój byt prawny, przestała istnieć. W konsekwencji zgodnie z ww. przepisem konieczne jest wybranie nowej Rady Naczelnej przez wskazanie przez Komitety Wykonawcze Rad Okręgowych od 1 do2 członków Stowarzyszenia. Należy również wyjaśnić przez interpretacje statutu dokonaną postanowieniem Sądu Koleżeńskiego, bądź minimalne przez uchwałę Komitetu Wykonawczego istnienie Rad Okręgowych Stowarzyszenia w dotychczasowym składzie, czyli również skład osobowy przewodniczących Rad Okręgowych oraz strukturę Rad Okręgowych w Polsce tj. przyjąć uchwałę o strukturze Stowarzyszenia Ordynacka. Do dnia 31-12-2021 takie czynności nie zostały wykonane.

Statut § 20
Do kompetencji Rady Naczelnej należy:

1) Uchwalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia.
2) Coroczne przyjmowanie sprawozdań z działalności Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej i powołanych komisji problemowych. ( sprawozdanie za poprzedni rok obrachunkowy musi być zatwierdzone przez Radę Naczelną. Data założenia upłynęła 30 września 2021 roku, Nie wystarczą podpisy wszystkich członków KW, konieczna jest uchwała RN)
3) Nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Komitetu Wykonawczego.
4) Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Okręgów Stowarzyszenia.
5) Rozpatrywanie odwołań w sprawie w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.
6) Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania.
7) Uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej.

Wyciąg z KRS, wpis Nr wpisu 7 Data dokonania wpisu 21.04.2021

&-Obowiązek założenia CIT-8 za 2020 rok to termin do 30.06.2021 ,obowiązek nie został wypełniony przez Stowarzyszenie Ordynacka.

& –Obowiązek złożenia zatwierdzonego przez RN sprawozdania finansowego to termin 30.09.2021 rok, obowiązek nie został wypełniony przez Stowarzyszenie Ordynacka.

 • Pilne do zrobienia :
 • Spełnienie wymagania zgodnie z § 21p.3 tj. “Na swym pierwszym posiedzeniu, Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej wybiera ze swego grona Sekretarza, Skarbnika i od dwóch do trzech wiceprzewodniczących.”
 • Wyłonienie RN oraz zwołanie posiedzenia Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka
 • Zatwierdzenie przez Radę Naczelną sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Uzupełnienie sprawozdawczości wobec KAS i KRS. Przedłożenie sprawozdań zgodnie z § 25 Głównej Komisji Rewizyjnej przed zwołaniem Rady Naczelnej. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania. Uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej
 • Rozpatrzenie na zebraniu KW podjęcie uchwały o zobowiązaniu najmu bez pokrycia w finansach stowarzyszenia zgodnie z propozycją Przewodniczącego a równocześnie zmiany siedziby Stowarzyszenia Ordynacka z ul. Ordynacka 9 , na ul. Wiejską.
 • Przyjęcie na KW planu finansowego na 2022 rok i uzupełnienie planu finansowego za 2021 rok. Podjęcie uchwały o propozycji do RN uchwalenia wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu Ordynacka, trybu ich realizacji i zbierania.
 • Podjęcie przez KW uchwały o trybie sprawozdawczym Stowarzyszenia Ordynacka wobec KAS i KRS
 • Podjęcie uchwały o proponującej Radzie Naczelnej uchwalenie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia Ordynacka

Kodeks Karny Skarbowy zawiera informacje na temat sankcji, jakimi obłożone jest niestosowanie się do przepisów skarbowych. Art. 54 KKS mówi o tym, że niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej jest rozumiane jako narażenie podatku na uszczuplenie. Jest to czyn karalny, za który grozi kara grzywny w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych.

Nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej może oznaczać również karę pozbawienia wolności dla podatnika. Istnieje możliwość także – w sytuacjach szczególnych – że podatnik będzie obarczony obydwoma karami, łącznie. Wszystko zależy od kwoty podatku, jaką podatnik swoim działaniem naraził na uszczuplenie. Do czynienia możemy mieć tutaj z przestępstwem lub z nieco lżejszym wymiarem kary wiążącym się z wykroczeniem skarbowym. O wykroczeniu mowa w momencie, kiedy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie jest większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia pomnożoną razy 5 (w 2019 roku – 11.250 zł). Jest to warunek zapisany w ustawie, którego przekroczenie oznacza kwalifikację czynu jako przestępstwo skarbowe. Tak więc za nieterminowość w złożeniu deklaracji podatkowej, podatnik może zostać obciążony grzywną w wysokości od 1/10 do maksymalnie równowartości 20-krotności wynagrodzenia miesięcznego.

Jak uniknąć kary?

Artykuł 16. Kodeksu karnego skarbowego z dnia 10 września 1999 roku mówi: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Oczywiście najlepszym sposobem uniknięcia kary za niedopełnienie obowiązku terminowego złożenia poprawnego PIT-a jest uważne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, trzymając się przy tym ustanowionych terminów. Prawo podatkowe zakłada jednak pewne okoliczności łagodzące. Jednym ze sposobów uniknięcia kary, z którego może skorzystać podatnik, to tak zwany „czynny żal”. Podatnik, który spóźni się z rozliczeniem, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Skarbowy, ujawnić okoliczności zaistniałej sytuacji, a w szczególności zaangażowane osoby. Podatnik powinien również uregulować wszystkie należności podatkowe. Na instytucję czynnego żalu nie można powołać się w momencie, kiedy Urząd Skarbowy posiada już udokumentowaną wiedzę o popełnionym wykroczeniu lub kiedy rozpoczął już czynności, zmierzające do ujawnienia takiego wykroczenia. Zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu podatkowym należy złożyć w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Skarbowym, lub wysłać je pocztą. Adresatem takiego wniosku jest Naczelnik urzędu. Podatnik, którego czynny żal nie zostanie uznany za zasadny, nie ma prawa odwołania się od decyzji urzędu. Choć to cały zarząd odpowiada za sprawy finansowe organizacji, to najczęściej za drobne wykroczenia US nakłada mandat na osobę kierującą zarządem, tj. prezesa/-kę. Niestety nawet wtedy, gdy organizacja nie miała żadnych przepływów finansowych (żadnych pieniędzy nie dostała i żadnych nie wydała), musi wypełnić obowiązki podatnika. W wyznaczonych ustawowo terminach musi złożyć w urzędzie skarbowym tzw. zerowe zeznanie podatkowe (w roku 2021 w terminie do 30 czerwca dla organizacji, dla których rok podatkowy jest taki sam jak kalendarzowy). Musi też przygotować zerowe sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie to idzie „normalnym trybem” – czyli musi zostać zatwierdzone przez odpowiednie władze (zazwyczaj jest to walne lub zarząd – co jest uregulowane w statucie) – w omawianym przypadku najpóźniej do 30 września. Jeśli organizacja złoży deklarację CIT-8, ale po zatwierdzeniu w ciągu 10 dni nie złoży sprawozdania do urzędu skarbowego (co zdarza się bardzo często), w dalszym ciągu może zostać ukarana grzywną za jego niezłożenie (art. 54 § 3) lub złożenie jej już po terminie (art. 56 § 4). Pamiętajmy, że sprawozdanie finansowe jest traktowane przez urzędy skarbowe jak deklaracja podatkowa (art. 3 pkt 5 Ordynacji Podatkowej) w związku z tym kary przewidziane za jego niezłożenie są takie same jak w przypadku niezłożenia deklaracji.

Z tezy wyroku Sądu Najwyższego (sygn. IV KK 164/ 2002) wynika, że skoro zarząd prowadzi sprawy, a pracami zarządu kieruje prezes, to w razie braku innych ustaleń prezes zajmuje się sprawami gospodarczymi.

Oprócz samego działania lub zaniechania, odpowiadającego opisowi przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, do przypisania odpowiedzialności niezbędne jest wykazanie winy sprawcy.

Osobiście nie mam żadnej wiedzy na temat założenia CIT-8 w imieniu Stowarzyszenia Ordynacka przez kogokolwiek. Z informacji jakiej udzielił mi Tadeusz Sajur wynika, że złożył tzw. zerowy CIT-8 za rok 2019, ale w kolejnych latach złożenie dokumentu jak i otrzymanie stosownego pełnomocnictwa musi być realizowane drogą internetową przez platformę Ministerstwa Finansów https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start . Złożenie dokumentu tą drogą powoduje jednoznaczną identyfikacje czasową. Nie weryfikowałem tej informacji, ale ze stron MF tak wynika. Ani Tadeusz Sajur, ani Tadeusz Trochimowicz nie maja do dzisiaj stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu Stowarzyszenia Ordynacka, a przynajmniej tak mi wyjaśnili w rozmowie telefonicznej ( w dniu 15.09.2021)

Jak wynika z KRS: Numer KRS: 0000116973 jedyną osobą posiadającą jednoosobową reprezentacją jest PRZEWODNICZACY STOWARZYSZENIA JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW KOMITETU WYKONAWCZEGO RADY NACZELNEJ DZIAŁAJACY ŁACZNIE. Trzeba jasno powiedzieć, że do tej pory Zarząd ani Przewodniczący nie udzielił pełnomocnictwa żadnej firmie księgowej, czy osobie księgowego. Ostatnie sprawozdanie analogowe zostało wysłane przez Tadeusza Sajura za 2019 rok.

Na stronach poradnika dla NGO i innych stowarzyszeń znajdujemy: https://poradnik.ngo.pl/c-cit8-i-sprawozdanie-finansowe-do-konca-marca Sprawozdanie finansowe: sporządzamy Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają wszystkie organizacje pozarządowe, czyli m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe. Wyjątek stanowią organizacje pozarządowe, które zdecydowały się prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPIK). NGO, które chciały skorzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji i poinformowały w terminie o swojej decyzji urząd skarbowy, nie muszą składać sprawozdania za rok obrachunkowy. Okresem, za który sporządzamy sprawozdanie finansowe jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Sprawozdanie sporządzane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Dzień bilansowy to najczęściej 31 grudnia, więc sprawozdanie sporządzamy do 31 marca następnego roku. Przy sprawozdaniach za 2021 rok mamy przesunięcie do 30 czerwca co wynika z ustaw o COVID-19. Obowiązuje tzw. nowy wzór sprawozdania, dedykowany organizacjom pozarządowym. Sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych określone zostało w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości. Jest to teraz podstawowy wzór sprawozdania finansowego obowiązujący organizacje pozarządowe. NGO mogą również wybrać wzór z załącznika 1 do ustawy o rachunkowości. https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe

Z powodu pandemii w 2021 roku terminy sprawozdawcze przesunięto o 3 miesiące. To oznacza, że większość NGO-sów sporządza sprawozdanie finansowe do końca czerwca, a zatwierdza je do końca września. Jeśli chodzi o obowiązek wysłania deklaracji CIT-8 za 2020 rok, to na jego realizację dostaliśmy również dodatkowe trzy miesiące. Z CIT-8 musieliśmy się więc zmieścić do 30 czerwca 2021 roku. CIT-8 i sprawozdania finansowe. Opublikowano dwa rozporządzenia z przesunięciami terminów. Uwaga na nowy formularz deklaracji CIT-8 do 30 czerwca 2021.

 • standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca,
 • standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca,
 • standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego – 15 dni od zatwierdzenia (czyli minął 04-06-2023 roku,) sprawozdania (najpóźniej do 15 lipca).

Nie wiem czy Stowarzyszenie Ordynacka złożyło CIT-8. Jedyną osobą która mogła to zrobić jednoosobowo zgodnie z KRS jest Przewodniczący. Przewodniczący mógł też udzielić pełnomocnictwa https://www.podatki.gov.pl/media/4290/upl-1_06-08-2.pdf księgowemu. Pełnomocnictwa udziela się drogą elektroniczną. Jeżeli tego nie zrobiono należy to zrobić. 

Ministerstwo Finansów zmieniło wersje formularza CIT-8 na początku marca. Na stronie ministerstwa podatki.gov.pl powinna być aktualna wersja formularza ( w wersji 30), którą można edytować i wykorzystać do wysłania CIT-8 za 2020 rok. Podpisy pod sprawozdaniem Dodatkowy czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego umożliwi też prawdopodobnie wprowadzenie w życie przepisów ułatwiających jego podpisywanie. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, w którym znalazł się przepis o podpisywaniu sprawozdania przez wybranego (jednego) członka zarządu NGO. Obecnie ustawa o rachunkowości wymaga podpisania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków organu zarządzającego, co, w połączeniu z wymogiem złożenia elektronicznych podpisów, spędza sen z powiek wielu organizacjom. Nam też będzie trudno.

Wiele podpisów vs. jeden podpis

W tym roku różnice mogą dotyczyć liczby podpisów składanych pod sprawozdaniem finansowym. Przypomnijmy, że sprawozdanie sporządzone to sprawozdanie PODPISANE przez “kierownika jednostki”. W przypadku NGO-sów ten kierownik to najczęściej zarząd, zarząd w większości przypadków wieloosobowy.

W Stowarzyszeniu Ordynacka to Komitet Wykonawczy pełni rolę przypisaną przez ustawę Zarządowi Stowarzyszenia. Swoją drogą szkoda, że w trakcie prac na nowym statutem nie wprowadziliśmy pojęcia “kierownika jednostki” określając tak Przewodniczącego.

Być może powinniśmy uzupełnić ten brak poprzez uchwałę Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej o ustanowieniu “kierownika jednostki” którym jest Przewodniczący czyli Robert Kwiatkowski. Dawałoby to możliwość jednoosobowego podpisu pod sprawozdaniem finansowym i CIT-8.

Po wejściu w życie zasad, w myśl których sprawozdanie finansowe sporządzamy i podpisujemy oraz wysyłamy elektronicznie, wieloosobowe zarządy organizacji stały się problemem; nie łatwo jest zgromadzić podpisy elektroniczne wszystkich członków organu. Pod koniec 2020 r. organizacjom postanowiło ulżyć Ministerstwo Finansów. W projekcie nowelizacji pojawił się przepis, dzięki któremu sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych będzie mogła podpisywać tylko jedna osoba z organu zarządzającego. Propozycja przyjęta przez resort to wynik prac Rady Działalności Pożytku Publicznego (zob. Podpisy pod sprawozdaniem finansowym. Projekt nowelizacji). https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1570 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1570 zgodnie z informacją na stronach Sejmu w dniu Stan na 15-09-2021 projekt druk 1570 został skierowany do pierwszego czytania, wobec powyższego: Sprawozdania finansowe, nadal potrzeba zebrać podpisy wszystkich członów zarządu.

Chyba że utworzymy funkcjonalność “kierownika jednostki”

Pełnomocnictwa, UPL-1 w 2021 roku takie pełnomocnictwo dla osoby składającej sprawozdanie udziela się drogą elektroniczną https://www.podatki.gov.pl/pelnomocnictwa/formularze-pelnomocnictwa/ System precyzyjnie oznacza datę udzielenia pełnomocnictwa.

Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość Ustawa o rachunkowości, określająca zasady prowadzenia rachunkowości także w organizacjach pozarządowych (jako osobach prawnych), przewiduje odpowiedzialność karną osób zarządzających organizacją za: nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub prowadzenie ich niezgodnie z przepisom lub podawanie w nich nierzetelnych danych, niesporządzenie wymaganego sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w nim nierzetelnych danych. Władze i działacze organizacji pozarządowych często mają wątpliwości, czy za nieprawidłowości związane z rachunkowością w ich organizacjach odpowiada zarząd organizacji czy osoba, której zlecono prowadzenie rachunkowości (księgowa, księgowy). Wyjaśnijmy. Za prawidłowe prowadzenie ksiąg i sprawozdawczości odpowiada Zarząd ( Komitet Wykonawczy) ale dodatkowo może odpowiedzialność ponosić również księgowy lub firma obrachunkowa, zależy to od tego, na jakiej zasadzie zostało im powierzone prowadzenie rachunkowości (umowa o pracę czy świadczenie usług) i jak zostały określone ich obowiązki.

Kiedy odpowiada zarząd? ( u nas Komitet Wykonawczy) Zasada jest taka, że zlecenie prowadzenia rachunkowości innej osobie (np. księgowej, księgowemu) nie zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie rachunkowości. Zarząd organizacji odpowiada za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości (w tym z tytułu nadzoru) również wówczas, gdy obowiązki te zostaną powierzone innej osobie (księgowej, księgowemu). Gdy np. z wewnętrznych regulacji obowiązujących w organizacji wynika, iż konkretny członek zarządu ma nadzorować sprawy związane z rachunkowością, wówczas on ponosi odpowiedzialność. Jeżeli taka konkretna osoba nie została wyznaczona odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie zarządu. Chociaż zawsze należy pamiętać o linii orzeczniczej SN wynikającej z tezy wyroku Sądu Najwyższego (sygn. IV KK 164/ 2002), czyli Przewodniczący przede wszystkim. Księgowa lub księgowy zatrudnieni w organizacji na podstawie umowy o pracę podlegają bezpośredniemu nadzorowi ze strony zarządu i w zasadzie to zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie przez nią wyznaczonych obowiązków. Istotne znaczenie ma określenie zakresu obowiązków księgowej lub księgowego. Jeżeli powierzono jej lub jemu wyłącznie prowadzenie ksiąg rachunkowych, to nie będzie ponosiła lub ponosił odpowiedzialności za dokonanie terminowych wpłat należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Zarząd ponosi odpowiedzialność w szczególności wtedy, gdy powierzył prowadzenie księgowości osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia i wiedzę, ale np. przekazywał jej niepełne lub nierzetelne dokumenty. Należy bowiem pamiętać, iż zadanie osoby prowadzącej księgowość polega jedynie na prawidłowym księgowaniu otrzymanych od organizacji dokumentów (np. faktur), wtedy nie może ona odpowiadać za ich prawdziwość i rzetelność.

Zarząd organizacji odpowiada także wtedy, gdy w organizacji zostanie popełnione przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe (czyli naruszenie interesów ekonomicznych Skarbu Państwa przez złamanie przepisów podatkowych, celnych, związanych z dotacjami i subwencjami oraz obrotem dewizowym). Kodeks karno skarbowy przewiduje bowiem, że za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe odpowiada jako sprawca ten, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi i finansowymi innej osoby (np. osoby prawnej, czyli także organizacji pozarządowej). A do obowiązków członków zarządu organizacji należy z pewnością zajmowanie się sprawami finansowymi organizacji, a w szczególności dbałość o prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczenia podatkowe. Niekiedy przepis ten może dotyczyć członków wewnętrznego organu nadzoru (np. komisji rewizyjnej w stowarzyszeniu lub rady fundacji w fundacji), jeżeli w statucie organizacji zapisano, że ma się on zajmować sprawami gospodarczymi i finansowymi organizacji.

Należy przypomnieć ze CIT-8, sprawozdanie finansowe, informacja dodatkowa i sprawozdanie merytoryczne muszą być spójne co do informacji rzeczowej i przepływów. Niedopuszczalna jest sytuacja niespójności np. poprzez opisywanie działań, wydarzeń, informacji, produkcji itp. nie posiadających pokrycia po stronie przepływów finansowych oraz pokrycia w rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Tzw. zerowe sprawozdania muszą opisywać rzeczywiste zerowe działania. Istnieje jeden wyjątek działań przez tzw. wolontariat. Ale wolontariat też ma stosowne odzwierciedlenie w przepisach.

Kiedy odpowiada księgowa lub księgowy? Za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i finansów w organizacji pozarządowej będzie odpowiadać księgowa lub księgowy, którzy nie są zatrudnieni na umowę o pracę, ale podpisali z organizacją umowę na świadczenie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych i przyjęli na siebie pisemnie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wtedy to na nich spoczywa główna odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie rachunkowości organizacji. Mogą zatem odpowiadać za nieprowadzenie lub wadliwe, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Poniosą za to odpowiedzialność określoną w ustawie o rachunkowości oraz ustawie Kodeks karny skarbowy.

Jak sami widzicie mamy pewien kłopot, ale największą odpowiedzialnością przepisy i orzecznictwo obciąża Przewodniczącego. Przy czym przestrzegałbym członków Komitetu Wykonawczego przed zbytnim uśmieszkiem zadowolenia, bo organy skarbowe zazwyczaj wymierzają karę całemu Zarządowi i ściągają tych, z których jest najłatwiej ściągnąć, a Poseł jest chroniony?

Mamy taką sytuacje z powodu braku pełnomocnictw do działania dla księgowego. Braku podziału ról w Komitecie Wykonawczym. Nie ma Wiceprzewodniczących, brak jest Sekretarza np. Generalnego. Braku sprecyzowania konkretnego zakresu działania, brak konta bankowego itp. itd. Skutkiem upartego i skutecznego dążenia do uregulowania sytuacji w KRS, jest fakt, że jesteśmy jawni i odpowiedzialni. Komitet Wykonawczy ( wg. pojęcia ustawy Zarząd ) jest wieloosobowy i rozproszony po całej Polsce…….. W roku 2021 nie został zwołany fizycznie ani razu, były spotkania on-line. Że o Internecie, domenie i polityce już nie wspomnę. Mamy kłopot, ale jeszcze nie jesteśmy w ………………….

PS. przestrzegam przed koncepcją zmiany adresu stowarzyszenia. Nie z sentymentu, ale spowoduje to zmiany informacji w Urzędzie Skarbowym. W ślad za zmianami urząd wyśle rutynową kontrolę.

Nie wiem jak jest z obowiązkiem aktualizacyjnym NIP-8 w przypadku Stowarzyszenia Ordynacka ale…..

Dane podstawowe to informacje objęte treścią wpisu w KRS (z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych). Sąd rejestrowy, po dokonaniu wpisu, przekazuje je drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (rejestru REGON). CRP KEP przesyła dane spółki do Centralnego Rejestru Płatników Składek (ZUS). Dane uzupełniające to natomiast informacje nieobjęte wpisem w KRS, a wymagane w kontaktach z administracją podatkową, GUS lub ZUS. Podatnik samodzielnie je zgłasza (a w przypadku zmiany – aktualizuje). Dokonuje tego poprzez złożenie NIP-8 – w formie papierowej lub elektronicznej – w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników (zasadniczo ustalanym według adresu jej siedziby). Podatnik składa zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS. Wynika to z art. 5 ust. 2c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476). Krótszy termin przekazania zgłoszenia wskazuje jednak ZUS w swoim informatorze dotyczącym rejestracji firmy w KRS (zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl). Wynika z niego, że jeżeli nowo utworzony podmiot ma być płatnikiem składek, NIP-8 musi złożyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji w KRS. Stowarzyszenie Ordynacka nie jest nowym podmiotem i dotyczy na jedynie obowiązek aktualizacyjny. Druk NIP-8 jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP). Niedokonanie w terminie wymaganego zgłoszenia identyfikacyjnego grozi grzywną. Takie uchybienie nosi bowiem znamiona wykroczenia skarbowego z art. 81 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Grzywnę za wykroczenie skarbowe orzeka sąd w postępowaniu sądowym albo – po spełnieniu określonych warunków – uprawniony urzędnik skarbowy w postępowaniu mandatowym. Sąd wymierza grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie od 185 zł do 37.000 zł). Grzywna nałożona mandatem karnym nie może przekroczyć podwójnej wysokości tej płacy (aktualnie 3.700 zł). Odpowiedzialność karną skarbową za uchybienia podatnika ponosi zazwyczaj prezes, ewentualnie inny członek zarządu odpowiadający za kwestie podatkowe. Podstawę do ukarania stanowi art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Wysokość grzywny zależy natomiast od okoliczności sprawy, a także sytuacji osobistej karanego: stanu majątkowego, dochodów, możliwości zarobkowania itp. Sprawca (w tym przypadku osoba traktowana jak sprawca) może uniknąć sankcji karnych skarbowych za niezłożenie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego, dokonując tzw. czynnego żalu. Polega to na zawiadomieniu urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego i podaniu istotnych okoliczności sprawy. Zawiadomienie należy złożyć na piśmie lub przekazać ustnie do protokołu. Najlepiej zrobić to przed lub jednocześnie z przekazaniem spóźnionego zgłoszenia identyfikacyjnego. “Czynny żal” będzie bezskuteczny, jeżeli zostanie złożony w czasie, gdy urzędnicy mieli już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia skarbowego. Tak samo zostanie potraktowane zawiadomienie dokonane po rozpoczęciu czynności służbowej, np. kontroli lub czynności sprawdzających, zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego – chyba że nie dostarczyła ona podstaw do wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

NIE OLEWAJCIE  PRZECZYTAJCIE!  OGLĄDAJCIE!

 

 

 

error: Content is protected !!