Rada Naczelna Stowarzyszenia Ordynacka

Rada Naczelna Stowarzyszenie Ordynacka ( do zobaczenia składu osobowego musisz posiadać stosowne uprawnienia dostępu) – sprawozdanie za 2021 zasady ogólne

Media Społecznościowe. Trochę informacji o sytuacji Stowarzyszenia Ordynacka

Rodzaje sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej

Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości.

Wzór sprawozdania finansowego – ZAŁĄCZNIK 6 (załącznik do ustawy o rachunkowości) to wzór dedykowany organizacjom pozarządowym.

Wzór z załącznika 6 to wzór domyślny – podstawowy wzór sprawozdania organizacji pozarządowej. Więcej o wzorze dla NGO: Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej.

Organizacja może też wybrać wzór z załącznika 1 otwiera się w nowej karcie do ustawy o rachunkowości (księgowość wg pełnych zasad – bez uproszczeń).

Jeśli organizacja pozarządowa spełnia warunki i zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów otwiera się w nowej karcie (a także zgłosiła swoją decyzję w odpowiednim terminie do US w ustawowym terminie) to w takiej sytuacji zostaje zwolniona z opisanego tu obowiązku składania sprawozdania finansowego.

Kto sporządza i podpisuje sprawozdanie finansowe?

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest „kierownik jednostki”, czyli jedno lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją – najczęściej jest to zarząd w przypadku Stowarzyszenia Ordynacka jest to Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej. Nie należy mylić z osobą samego Przewodniczącego. W praktyce, sporządzającym sprawozdanie finansowe będzie oczywiście księgowy lub zewnętrzna firma, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o rachunkowości to nie księgowy, lecz „kierownik jednostki” (np. zarząd) ponosi odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania. Oznacza to, że jeśli sprawozdanie nie zostanie sporządzone lub będzie sporządzone nieprawidłowo, bądź będzie zawierało nierzetelne dane, karany będzie za to zarząd organizacji. Grozi mu kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 2.

Przygotowane sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa) oraz kierujący organizacją (np. zarząd, Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej).

Jak Komitet Wykonawczy podpisuje sprawozdanie finansowe?

Od 2022 roku możliwe są w uproszczeniu dwie opcje:

 1. Pod sprawozdaniem podpisują się wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego
 2. Pod sprawozdaniem podpisuje się co najmniej jeden członek KW, a pozostali składają oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości

Więcej o tym jak podpisujemy sprawozdanie finansowe NGO od 2022 roku w informacji: Sprawozdania finansowe NGO. Co wiemy na początku lutego 2022 roku.

Członek KW może odmówić podpisania sprawozdania, ale wtedy musi sporządzić uzasadnienie odmowy, które dołącza się do sprawozdania finansowego. Ustawa nie ogranicza sytuacji, w których można odmówić podpisania sprawozdania finansowego, może to być np. długotrwałe przebywanie za granicą, czy nieposługiwanie się wymaganym do podpisu sprawozdania podpisem elektronicznym, inne wg uznania ale zgodne z sytuacją faktyczna.

Elektroniczna forma sprawozdania finansowego

Od 1 października 2018 roku wszystkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzone i podpisywane elektronicznie. Od 2020 r. forma elektroniczna sprawozdania jest ściśle określona. Wszystkie organizacje pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie, muszą to zrobić w tzw. strukturze logicznej.

Podpisy elektroniczne pod sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej musi być nie tylko sporządzone w formie elektronicznej (w strukturze logicznej) – musi być też podpisane elektronicznie. Sprawozdania można podpisywać podpisem elektronicznym (zwykle płatnym) albo profilem zaufanym (ePUAP). 

Podpisy elektroniczne lub profile zaufane muszą mieć wszystkie osoby, które będą podpisywały sprawozdanie – czyli wszyscy członkowie zarządu organizacji oraz osoba, która sporządzała sprawozdanie.

Do kiedy trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzone przez każdą organizację do końca 3 miesiąca od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego), czyli dla większości organizacji do 31 marca (UWAGA: w 2022 roku termin ten zostanie przesunięty – zob. ramka poniżej). Jest to termin sporządzenia czyli też podpisania sprawozdania przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa) oraz kierujących organizacją czyli KW. W tym terminie nie musimy go wysyłać do żadnej instytucji. 

Następnie mamy czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Jak będą wyglądały terminy sprawozdawcze w 2022 roku?

Standardowe terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych zostaną w tym roku przesunięte z powodu pandemii. W uproszczeniu będą prawie takie same jak w 2021 roku. Poniżej podajemy konkretne daty – obowiązujące w 2022 roku (przesunięte), w zestawieniu ze standardowymi.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca

przesunięty termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku 

standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca

przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 2022 roku 

standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca

przesunięty termin wysłania sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS) w 2022 roku – najpóźniej do 15 października 2022 roku (ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października)

zobacz też: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe?

To, kto zatwierdza sprawozdanie finansowe, musi być wskazane w statucie organizacji – W przypadku Stowarzyszenia Ordynacka mamy statutowo § 17 Do kompetencji Kongresu Krajowego, należy: 2)    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz naczelnych Stowarzyszenia. § 20 Do kompetencji Rady Naczelnej należy: 2)    Coroczne przyjmowanie sprawozdań z działalności Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej i powołanych komisji problemowych. Jedynymi paragrafami regulującymi prace Rady Naczelnej są § 19 i § 20 . Wbrew panującemu przekonaniu nie ma w nich mowy o tzw. drugim terminie bez obowiązku zebrania quorum Rady Naczelnej a czynności sprawozdawcze podlegają kontroli władz państwowych. Nie jest jednak wykluczony tryb hybrydowy zebrania RN, czyli obrady on-line przez Internet, na zasadach ogólnych przepisów stanu epidemii. Ponadto trzeba pamiętać o zapisach zobowiązujących GKR § 25. 5)         opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbywa się poprzez głosowanie i podjęcie uchwały.

W przypadku, gdy organizacja ma dodatni wynik finansowy za dany rok organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu tego wyniku np. na cele statutowe. Może go przeznaczyć na powiększenie funduszu statutowego.

Ujemny wynik finansowy nie wymaga podejmowania uchwał na etapie zatwierdzania sprawozdania. Jeśli koszty związane z tym wynikiem pokrywane były z zysków lat ubiegłych, nie wymaga to uchwał. Jeśli były pokrywane z funduszu statutowego, uchwała dotycząca przeznaczenia tego funduszu na pokrycie konkretnych kosztów powinna być podjęta przez właściwy organ. Każda decyzja zmieniająca fundusz statutowy organizacji wymaga uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe jest załączana do sprawozdania i jest staje się jego integralną częścią.

Sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego – czyli dla większości organizacji do 30 czerwca (UWAGA: w 2022 roku termin ten zostanie przesunięty – zob. ramka powyżej).

Do kogo i kiedy przesyła się zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

Organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Każda organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej (Z WYJĄTKIEM organizacji prowadzącej uproszoną ewidencję przychodów i kosztów) wysyła sprawozdanie:

 • najpóźniej do 15 lipca (w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego) – UWAGA: w 2022 roku termin przesunięty na październik zob. ramka powyżej)
 • do urzędu skarbowego – od 2020 r. sprawozdanie przekazujemy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do “Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”. Do przesłania sprawozdania do szefa KAS można wykorzystać narzędzie Ministerstwa Finansów – e-Sprawozdania Finansowe otwiera się w nowej karcie.

Sprawozdanie finansowe wysyłamy wraz z uchwałą organu zatwierdzającego sprawozdanie oraz opinią audytora (jeśli była wymagana).

Zgodnie z przepisami nie trzeba wysyłać uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego do KAS. Poleca się , by ją przesyłać, bo jest to dokument potwierdzający zatwierdzenie sprawozdania wraz jego datą. Pozwala to na potwierdzenie, że złożenie sprawozdania nastąpiło określonym przepisami czasie 15 dni od daty zatwierdzenia.

Organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą – Stowarzyszenie Ordynacka chyba nie prowadzi działalności gospodarczej, ale trzeba to ujawnić w sprawozdaniu.

Organizacja prowadząca działalność gospodarczą ( jest obowiązek zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców) wysyła sprawozdanie:

 • najpóźniej do 15 lipca (w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego) – UWAGA: w 2022 roku termin przesunięty na październik zob. ramka powyżej)
 • do Krajowego Rejestru Sądowego (elektronicznie przez stronę https://ekrs.ms.gov.plotwiera się w nowej karcie). Sprawozdanie wysłane do KRS nie jest już składane do urzędu skarbowego (szefa KAS).

Sprawozdanie finansowe wysyłamy wraz z uchwałą organu zatwierdzającego sprawozdanie oraz opinią audytora (jeśli była wymagana).

Organizacja pożytku publicznego

Organizacja pozarządowa, która ma zarejestrowany w KRS status organizacji pożytku publicznego, wysyła sprawozdanie:

 • najpóźniej do 15 lipca (a organizacje, które mają inny rok obrotowy niż kalendarzowy do 30 listopada) – UWAGA: w 2022 roku, w związku z planowanym przesunięciem terminu zatwierdzania sprawozdań, pierwszy z podanych tu terminów wysłania sprawozdania OPP zostanie prawdopodobnie przesunięty na październik
 • sprawozdanie OPP umieszcza się w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznegootwiera się w nowej karcie – bazę tę prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Do bazy sprawozdań OPP trafia zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

więcej o sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego: Sprawozdanie OPP

Czy stowarzyszenie, które nie prowadziło żadnej działalności (nie miało żadnych przychodów i kosztów), musi sporządzić sprawozdanie finansowe? tak SO maiło w 2020 roku, ale już za 2021 okaże się w sprawozdaniu.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finansowego podlegają wszystkie osoby prawne, a więc dotyczy on także wszystkich organizacji pozarządowych, bez względu na ich wielkość, wysokość przychodów czy rodzaj prowadzonej działalności. Nawet jeśli organizacja jest bardzo mała, opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników, albo nie ma żadnych przychodów – finansowych czy rzeczowych – i nie ponosi też żadnych kosztów w ciągu roku finansowego (czyli nie ma tzw. obrotów), musi sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. W takich organizacjach często nie ma księgowego. Z tego względu sprawozdanie sporządzają osoby zarządzające organizacją.

TYLKO organizacje, które prowadzą uproszoną ewidencję przychodów i kosztów mogą nie sporządzać rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli opisany powyżej obowiązek sprawozdawczy jest dla organizacji uciążliwy, a spełnia ona określone kryteria, może zdecydować się na uproszczona ewidencje i nie sporządzać sprawozdania.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe przy zmianie zarządu?

Sprawozdanie dotyczy zamkniętego roku, jest sporządzane do końca trzeciego miesiąca od daty zamknięcia roku finansowego, a zatwierdzane do końca szóstego miesiąca od tej daty. Jeśli zmieniły się władze organizacji to w momencie sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego mogą powstać wątpliwości co do tego, kto wówczas ponosi za nie odpowiedzialność i kto powinien je podpisać.

Przykład

W skład zarządu wchodziła pani Majka Poprzednia, odwołana z tej funkcji na mocy uchwały z 2 stycznia 2022 r. Nowym członkiem został pan Marek Następny, powołany do tej funkcji na mocy uchwały również z 2 stycznia 2022 r. Wpis do KRS tych zmian nastąpił dopiero w lutym 2022 r. Należy podkreślić, że w przypadku zmiany władz organizacji terminem, od którego obowiązuje ta zmiana, jest data podjęcia uchwały, bez względu na fakt, kiedy zmiana ta zostanie wpisana do KRS.

Podsumowując – sprawozdanie finansowe podpisują te osoby, które są członkami Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej w momencie przyjmowania sprawozdania przez Komitet Wykonawczy. W podanym przykładzie przyjęcie sprawozdania przez zarząd nastąpiło 15 marca 2022 r., sprawozdanie zatem podpisują wszyscy członkowie zarządu, w tym pan Marek Następny.

Czy każde sprawozdanie finansowe poddaje się audytowi?

Obowiązek badania sprawozdań finansowych kontroli przez biegłego rewidenta (poddania ich audytowi) obowiązuje tylko organizacje prowadzące działalność gospodarczą i spełniające przynajmniej 2 z 3 wymienionych warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro;
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Ma też obowiązek załączyć opinię z badania przy składaniu sprawozdań do urzędu skarbowego czy KRS.

Obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają również OPP, jeśli spełniają łącznie wszystkie wymienione niżej warunki:

 • realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonania lub do wspierania zadania publicznego;
 • otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 50 000 zł;
 • osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.

można zakupić stosowny poradnik NGO otwiera się w nowej karcie

Więcej z tego działu NGO

error: Content is protected !!