Uchwała

Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Ordynacka” przyjęta dnia 20 listopada 2019 w Warszawie

Stowarzyszenie „Ordynacka” z satysfakcją odnotowuje powrót Lewicy do Sejmu, tym bardziej, że istotna grupa posłów tego Klubu w Sejmie, podobnie jak w Europarlamencie, wywodzi się z naszego środowiska. Rada Naczelna Stowarzyszenia Ordynacka z nadzieją wita budującą się jedność lewicowych sił politycznych. Uznaje, że odnalezienie nowej formuły organizacji sił lewicowych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia idei socjaldemokratycznej w przyszłych wyborach parlamentarnych w Polsce. Rada Naczelna udziela mandatu Zarządowi i Przewodni-czącemu Stowarzyszenia Ordynacka do aktywnego udziału i wspierania procesu kształtowania formuły szerokiego, progresywnego frontu socjaldemokratycznego.

Rada Naczelna Stowarzyszenia Ordynacka poprzez nowe otwarcie na lewej stronie polskiej sceny politycznej widzi szansę odwrócenia zawłaszczenia polskiej demokracji przez populistów, która jest efektem porzucenia przez elity postsolidarnościowe idei społeczeństwa obywatelskiego i osłabiania integracji wspólnoty europejskiej.

Nie zgadzamy się na dalsze dzielenie polskiego społeczeństwa przez obecnie rządzących. Nawet kolejne zwycięstwo w wyborach do Sejmu, nie uprawnia do odrzucania za inne poglądy polityczne. Polskie społeczeństwo więcej łączy niż dzieli. Język, prawdziwa historia i wielość tradycji kulturowych są silniejsze niż sztucznie budowany konflikt podsycany kłamstwami, odrzucaniem opinii ekspertów i narzucaniem jedynego modelu patriotyzmu.
Rada Naczelna Stowarzyszenia Ordynacka protestuje przeciwko demolowaniu polskiego systemu prawnego i niszczeniu niezależności wymiaru sprawiedliwości. Wzywamy do trwania przy polskiej Konstytucji, przy zapisanych w niej zasadach trójpodziału władzy, wolności mediów i zgromadzeń, krzewieniu samorządności i pomocniczości państwa, przy prawach człowieka i obywatela, przy ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju.

Rada Naczelna z najwyższym zaniepokojeniem odbiera brak jasnej koncepcji finansowania wzrostu wydatków na szkolnictwo i naukę. Za niedopuszczalne uznajemy zrzucanie na barki Samorządów odpowiedzialności finansowej za decyzje Rządu dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. Rządzący od 4 lat pogłębiają swoimi pustymi deklaracjami, bezczynnością i finansową dezynwolturą zapaść polskiego państwa i społeczeństwa w innowacyjności – najważniejszej dziedzinie współczesności.
Unia Europejska, jej zasady i instytucje, są dziś, zdaniem Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka, jedynym stabilnym punktem odniesienia dla polskiej polityki. Tyko dalsze wzmacnianie integracji Unii Europejskiej jest gwarancją zwiększenia bezpieczeństwa Polski.

error: Content is protected !!