bezdomni formalnie

7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. Obywatele zameldowani na stałe, automatycznie zostają ujęci w rejestrze wyborczym i przypisani do właściwego stałego obwodu głosowania. Nie wszyscy jednak mieszkają i głosują tam, gdzie są zameldowani. Co zrobić, by głosować w miejscu zamieszkania?

Pamiętaj! W wyborach samorządowych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania, tak jak to miało miejsce w wyborach parlamentarnych. Nie możesz też pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania i zagłosować w dowolnym miejscu. Co musisz zatem zrobić, by móc głosować w miejscu zamieszkania i realnie kształtować miejsce, w którym żyjesz?

Statystyka w oparciu o źródła oficjalne tj. GUS  i Ludność Polski. Demografia 2024: przyrost naturalny, średni wiek. Prognozy i dane historyczne. (populationof.net)  oraz Liczba osób zameldowanych na pobyt stały – Otwarte Dane . Po uporządkowaniu danych mamy taką sytuacje jak w tabeli :

Rok Populacja Polski zameldowania pobyt stały  ( na 2024 prognoza statystyczna) braku stałego meldunku  ( na 2024 prognoza statystyczna)  w %   braku stałego meldunku  ( na 2024 prognoza statystyczna) Zmiana roczna populacji Polski  zmiana roczna zamledowania ( na 2024 prognoza statystyczna)  zmiana roczna bez pobytu stałego  ( na 2024 prognoza statystyczna) zmiana roczna bez pobytu stałego %  ( na 2024 prognoza statystyczna) Średnia wieku Populacja miejska
2024 37 391 000 35 438 502 1 952 498 5,22% -97 000 (-0,3%) –    271 637,30      172 637,30 10% 43,3 22 892 000 (61,2%)
2023 37 488 000 35 688 320 1 799 680 4,80% -90 000 (-0,2%) –    246 943,00      156 943,00 10% 43 22 892 000 (61,1%)
2022 37 578 000 35 935 263 1 642 737 4,37% -82 000 (-0,2%) –    258 255,00      176 255,00 12% 42,7 22 895 000 (60,9%)
2021 37 660 000 36 193 518 1 466 482 3,89% -74 000 (-0,2%) –    342 105,00      268 105,00 22% 42,4 22 900 000 (60,8%)
2020 37 734 000 36 535 623 1 198 377 3,18% -66 000 (-0,2%)  brak danych 42,2 22 908 000 (60,7%)

Gdzie obowiązek meldunkowy jest potrzebny?

 

Obowiązek meldunkowy ma przede wszystkim charakter ewidencyjny i administracyjny. Uzyskane w ten sposób dane służą między innymi do tworzenia list wyborców czy planowania obwodów szkolnych. Na co dzień jednak rzadko jesteśmy zobowiązani podać adres zameldowania. Często wystarczy podanie adresu zamieszkania.

Jednak w niektórych sytuacjach meldunek może być potrzebny. Przykładowo, podczas zawierania umów cywilnoprawnych, umów o pracę czy przy zgłoszeniu do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przymusowe wymeldowanie innej osoby
Wymeldowanie z pobytu stałego kogoś bez jego zgody jest możliwe, ale będzie czasochłonne. Wynika to z tego, że urząd gminy musi przeprowadzić postępowanie administracyjne. W jego trakcie np. zostaną przesłuchani świadkowie. Wszystko po to, aby ustalić, czy faktycznie osoba, która ma zostać wymeldowana, wyprowadziła się.

Kto może złożyć wniosek o wymeldowanie innej osoby?

właściciel lokalu – trzeba wtedy wykazać własność, np. odpisem z księgi wieczystej;

inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (np. najemca, dzierżawca) – tytuł prawny można wykazać np. umową.

Po przeprowadzeniu postępowania, urząd wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce stałego pobytu bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wymeldowanie-z-pobytu-stalego-jak-wymeldowac-siebie-lub-inna-osobe

Możesz skorzystać z e-usługi Zmień stały obwód głosowania lub dopisz się do CRW. Co istotne – zrobisz to przez internet na portalu gov.pl. Jeśli chcesz głosować w gminie, w której mieszkasz, a nie w gminie, w której masz zameldowanie na pobyt stały – złóż wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania.

– Od 21 lutego działa zmodyfikowana usługa rozpatrywania wniosków o ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania w wyborach samorządowych. Przyspiesza ona wydawanie przez urzędników decyzji ws. wniosków osób chcących zagłosować poza swoim obwodem wyborczym – tłumaczy sekretarz stanu, Michał Gramatyka.

Parlament Europejski 

Wyborcy, którzy planują zmianę miejsca głosowania w wyborach do europarlamentu, mogą to zrobić jednorazowo lub na stałe, a także pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranej komisji wyborczej.

 • Jednorazowe zmiana miejsca głosowania jest możliwa za pośrednictwem usługi dostępnej w rządowym serwisie gov.pl, jak również w urzędzie miasta lub gminy, w której wyborca będzie przebywał w dniu głosowania. Jednak co ważne, konieczne jest złożenie wniosku, w którym poza danymi osobowymi znajdzie się informacja o adresie, pod którym wyborca będzie przebywał 9 czerwca.
 • Poza jednorazową zmianą miejsca głosowania możliwa jest również zmiana stałego obwodu głosowania. Ta zaś skutkuje dopisaniem do spisu wyborców danej gminy i możliwością głosownia w niej zarówno w najbliższych, jak i kolejnych wyborach. Zmiana stałego obwodu głosowania również jest możliwa przez internet oraz w urzędzie, na wniosek wyborcy. Co istotne, zmiany stałego obwodu głosowania można dokonać przez cały rok, warto jednak dokonać jej odpowiednio wcześnie. Urzędy mają bowiem 5 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku.
 • Kolejną opcją, z której mogą skorzystać osoby planujące głosowanie poza miejscem, w którym mieszkają lub są zameldowane, jest pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który chce skorzystać z tej opcji musi złożyć wniosek w tej sprawie, jak podaje rządowy portal gov.pl, jest to możliwe w “urzędzie gminy, który wybierzesz”.

EU

CO TO JEST ADRES ZAMELDOWANIA?

Adres zameldowania to inaczej miejsce naszego pobytu, które widnieje w rejestrze mieszkańców prowadzonym przez daną gminę. Taki adres powinniśmy zgłosić do lokalnego urzędu najpóźniej do 30 dnia po przybyciu na nowe miejsce.

Teoretycznie więc adres zameldowania powinien pokrywać się z naszym adresem zamieszkania. Z punktu widzenia prawa oba pojęcia figurują jednak w oddzielnych aktach prawnych – adres zamieszkania jest zdefiniowany w Kodeksie cywilnym, natomiast zameldowania w prawie administracyjnym.

CZY MELDUNEK JEST OBOWIĄZKOWY?

W Polsce każda osoba mieszkająca na terenie naszego kraju ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy to zarówno obywateli RP, jak i cudzoziemców. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów, ponieważ jest sformułowany w art. 24 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku.

Co ciekawe, brak meldunku nie jest obarczony żadną sankcją. Jeśli więc nie dopełnisz takiego obowiązku, nie musisz się obawiać mandatu, ani żadnej innej kary.

NA CZYM POLEGA OBOWIĄZEK MELDUNKOWY?

Z formalnego punktu widzenia obowiązek meldunkowy dotyczy aż czterech czynności:

 • zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (gdy jest to miejsce, w którym przebywamy dłużej niż 3 miesiące),
 • wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszenia wyjazdu za granicę,
 • zgłoszenia powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, każdy z nas powinien się zameldować w danej gminie w ciągu 30 dni od momentu zmiany miejsca pobytu. Jednocześnie możemy mieć 2 adresy zameldowania – jeden stały i drugi tymczasowy, natomiast nie jest możliwe posiadania dwóch meldunków stałych lub dwóch czasowych.

Warto też wyjaśnić ważną kwestię – zameldować się musimy nie tylko w mieszkaniu, które do nas należy, ale także w lokalu wynajmowanym.

MELDUNEK A DOWÓD OSOBISTY

Od 1 marca 2015 roku wszystkie nowo wydawane dowody osobiste nie zawierają informacji o adresie zameldowania.

Właśnie z tego względu wiele osób sądzi, że nie istnieje obowiązek meldunkowy. Tym bardziej że składając wniosek o wydanie dowodu osobistego, nie trzeba podawać adresu zameldowania.

W formularzu jest jedynie rubryka dotycząca „danych kontaktowych osoby składającej wniosek”, w której należy uzupełnić informacje na temat adresu do korespondencji.

Jak widać, urzędy zdają sobie sprawę, że wiele osób ma miejsce zamieszkania zupełnie inne niż adres zameldowania. Są to choćby studenci, czy osoby migrujące za pracą do innych miejscowości.

Bardzo często w takich sytuacjach zmienia się miejsce pobytu nawet co kilka miesięcy, dlatego też każdorazowa zmiana meldunku wydaje się dość kłopotliwa i najczęściej jest przez takie osoby po prostu niepraktykowana.

Czy w takim razie meldunek jest w ogóle do czegoś potrzebny?

wzór nowego dowodu osobistego

Tak wygląda wzór nowego dowodu osobistego – nie ma na nim adresu zameldowania

DO CZEGO MOŻE BYĆ POTRZEBNY MELDUNEK?

Meldować musimy się głównie dla celów ewidencyjnych i administracyjnych. Na podstawie danych o meldunkach planuje się obwody szkolne, przygotowuje listy wyborców, a także opracowuje działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

W życiu codziennym jednak coraz rzadziej spotkasz się z wymogiem podania adresu zameldowania. Nie jest on już np. potrzebny do wzięcia udziału w wyborach. Od 2018 roku obowiązuje bowiem rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które umożliwia osobom bez meldunku dopisanie się do listy wyborców w wybranej gminie.

Meldunek nie jest także potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Zgodnie z przepisami urzędem skarbowym właściwym do złożenia zeznania podatkowego jest bowiem urząd określany według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego.

Adresu zameldowania nie musisz podawać także przy składaniu wniosku o wydanie prawa jazdy, ani przy rejestracji samochodu (wystarczy adres zamieszkania).

Meldunek może być potrzebny jednak przy zawieraniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, ponieważ z reguły jest on wymagany przez ZUS. Właśnie dlatego trzeba go podać także we wniosku ZUS ZUA przy zgłoszeniu do ubezpieczenia. Nie jest on natomiast wymagany przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG.

Adres zameldowania wciąż widnieje w wielu formularzach bankowych, które należy wypełnić przy ubieganiu się o kredyt lub zakładaniu konta bankowego.

MELDUNEK A WZIĘCIE POŻYCZKI

Chcąc skorzystać z kredytu lub pożyczki, należy najpierw złożyć wniosek o finansowanie, w którym konieczne jest podanie wielu danych, również adresowych.

Czy jednak do wzięcia pożyczki wymagany jest adres zameldowania? Jak się okazuje nie zawsze. Wszystko zależy od pożyczkodawcy. Banki z reguły chcą poznać zarówno nasz adres zameldowania, jak i ten zamieszkania.

Nieco inaczej do sprawy podchodzą natomiast firmy pożyczkowe oferujące chwilówki online. W ich przypadku najczęściej wystarczy wpisać w formularzu wniosku dane z dowodu osobistego (numer dokumentu i PESEL) oraz stały adres zamieszkania.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMELDOWANIA – KTO MOŻE WYMAGAĆ?

Meldunek wymagają dzisiaj głównie dwa urzędy – ZUS oraz urząd pracy. To właśnie w tych instytucjach petenci muszą najczęściej złożyć oświadczenie o adresie zameldowania lub zamieszkania.

Zaświadczenie o meldunku jest zwłaszcza potrzebne przy rejestracji osoby bezrobotnej – szczególnie gdy dotyczy to cudzoziemca.

Przy okazji warto wspomnieć, że cudzoziemcy nie muszą już mieć meldunku, żeby otrzymać numer PESEL. Zostanie im on nadany po złożeniu stosownego wniosku w urzędzie gminy.

CZY WARTO MIEĆ ADRES ZAMELDOWANIA?

Choć przepis mówiący o obowiązku meldunkowym wciąż istnieje, w praktyce jest martwy. Nasze przykłady pokazały, że w zasadzie bez adresu zameldowania można załatwić większość spraw, również tych urzędowych.

Czy zatem warto się meldować w miejscu stałego lub czasowego pobytu? Z pewnością nie zaszkodzi, a być może okaże się pomocne w najmniej spodziewanym momencie.

Samo załatwienie formalności meldunkowych jest dzisiaj proste i bezpłatne, więc choćby z tego względu warto je dopełnić.

JAK SIĘ ZAMELDOWAĆ PRZEZ INTERNET?

Jeśli chcesz się zameldować na pobyt stały lub czasowy, możesz to zrobić w urzędzie gminy bądź przez Internet.

Ten drugi sposób jest zdecydowanie szybszy i łatwiejszy, dlatego wyjaśniamy, na czym polega.

Do dopełnienia formalności online potrzebny Ci będzie profil zaufany, a także skan dokumentu potwierdzającego Twoje prawo do mieszkania w danym lokalu np. aktu własności mieszkania, odpisu z księgi wieczystej, czy umowy najmu wraz z oświadczeniem właściciela mieszkania o Twoim prawie do pobytu.

Aby zameldować się online, wystarczy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź na ten adres
 2. Kliknij przycisk „Zamelduj się”
  meldunek przez internet krok 1
 3. Zaloguj się do profilu zaufanego.
  meldunek przez internet krok 2
 4. Wybierz rodzaj zameldowania – czy na pobyt stały, czy czasowy oraz kogo chcesz zamledować
  meldunek przez internet krok 3
 5. Następnie podaj dane adresowe nowego miejsca zamieszkania
  meldunek przez internet krok 4
 6. Dołącz wymagane dokumenty, o których pisaliśmy wyżej.
  meldunek przez internet krok 5
 7. Wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu. Najlepszym wyborem będzie skrzynka ePUAP
  meldunek przez internet krok 6
 8. W ostatnim kroku sprawdź podane dane. Jeżeli wszystko się zgadza, podpisz wniosek o meldunek drogą elektroniczną.

Jeśli złożysz kompletny wniosek, otrzymasz od razu meldunek. Jedynie w wyjątkowych przypadkach możesz zostać wezwany do przedstawienia w urzędzie oryginalnych dokumentów lub uzupełnienia innych braków formalnych.

error: Content is protected !!